menu
X

PRIVACY POLICY

Tämä on Flatlight Creative Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.07.2020.

1. Rekisterinpitäjä
Flatlight Creative Oy
Aittatie 3, 96100 Rovaniemi
info@y-north.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Arja Filén
info@y-north.com

3. Rekisterin nimi
Y-North asiakas- ja jäsenrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkuuksien hallinta ja sähköinen suoramarkkinointi. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä luokitteluiden, ryhmien tai asiakasprofiilien luomiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Suoramarkkinointia tehdään vain siihen luvan antaneille henkilöille. Henkilö voi myöhemmin kieltää suoramarkkinoinnin osaltaan ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat mm.: henkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, osoite, asiakkuuden ajanjakso ja muut tarvittavat yhteystiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, OfficeRND järjestelmän varauksista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Yhteystietoja voidaan luovuttaa vahingonkorvausasioissa kolmansille osapuolille, henkilö suostuu tähän ehtoon erikseen tilavuokrauksen yhteydessä. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen arja@flatlight.fi, tai Flatlight Creative Oy:n postiosoitteeseen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

AITTATIE 3